MetodeLaboratoriet

Velkommen til MetodeLaboratoriet – et gratis ressourcerum om undersøgelsesmetoder og modellering i naturfagene.

MetodeLab-modellen

MetodeLabmodellen organiserer og anskueliggør forskellige begreber i naturfagenes metoder.

 

Cirklen i modellen er en simplificering af en videnskabelig proces, som går fra enkeltundersøgelser til videnskabelig viden og indsigt. I den almindelige opfattelse af videnskab starter det altid i en undring eller en observation, der ikke umiddelbart kan forklares. Undringen bliver formuleret til et undersøgelsesspørgsmål, som igen resulterer i en hypotese, som forfølges i en undersøgelse. Undersøgelsens resultat er en række data, som skal behandles og tolkes for at kunne svare på undersøgelsesspørgsmålet og uddrage konklusioner. Eller man konkluderer, at man ikke kan besvare undersøgelsesspørgsmålet endnu, at undersøgelsesspørgsmålet var stillet forkert, eller at dataindsamlingen var fejlbehæftet. Ofte medfører det, at undersøgelsesspørgsmålet omformuleres, eller at hypotesen ændres, og en ny undersøgelse sættes i værk.

I forhold til naturfagslærerens og naturpædagogens planlægning og gennemførelse af undervisning med fokus på metoder er det vigtigt at bemærke, at MetodeLabmodellen ikke er et planlægningsværktøj, men en model til at forstå de naturfaglige undersøgelsesmetoder. Desuden er det vigtigt at understrege, at i den daglige undervisning kan læringsmålet formuleres med udgangspunkt i alle dele af MetodeLabmodellen. Læringsmålet kan sigte på elevernes læring og træning af en enkel undersøgelsesmetode, eksempelvis observation. Det er også muligt at opstille læringsmål, som sigter på fortolkningen og formidlingen af data, eller læringsmålet kan være at kunne formulere forskellige hypoteser og forslag til valg af undersøgelsesmetode, til et givet undersøgelsesspørgsmål. Endelig skal det bemærkes, at både en universitetsforskers undersøgelsesproces og et undervisningsforløb i en naturfagsklasse kan komme ’cirklen rundt’ flere gange, mens der arbejdes.

 MetodeLab er udviklet af Experimentarium og støttet af Lundbeckfonden.